Zákon hříchu a smrti a zákon ducha života

clock August 30, 2012 19:11 by author Cizinec
   Když se člověk začne rozhlížet po světě, brzy zjistí, že svět - a i chování lidí ve společnosti - se řídí zákony, které jsou logické, odvoditelné. Člověk se chová a myslí podle toho, pod jakým zákonem žije, čím je ovlivněn. Logické chování každého člověka je dáno zákonem, kterým se řídí jeho život. Zákon hříchu a smrti     Život lidí tady na zemi je podroben zákonu... [More]


Následník nebo následovník

clock August 5, 2012 17:37 by author Cizinec
„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“ Tato zaslíbení platí pro učedníky Ježíše Krista - pro jeho následovníky - dodnes. Následovník Pro slovo "následovník" jsou v Češt... [More]